MODLITWA PRZY STOLE WIELKANOCNYM

MODLITWA PRZY STOLE WIELKANOCNYM

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA ŚNIADANIE WIELKANOCNE W RODZINIE

 

Tegoroczne   śniadanie   wielkanocne,   spożywane   w   czasie   epidemii,   będzie   miało wyjątkowy charakter. Zachęcamy, aby w rodzinach wykorzystać ten czas do odprawienia krótkiej liturgii domowej. Tradycyjną święconkę stanowić będą pokarmy pobłogosławione przez prowadzącego modlitwę. Stół powinien być nakryty białym obrusem i – jeśli to możliwe – udekorowany zielonymi   pędami   zbóż,   bukszpanem   czy   gałązkami   wierzby.   Główne   miejsce na stole zajmują zapalona świeca przypominająca paschał, oznaczający Chrystusa Zmartwychwstałego, oraz koszyk z symbolicznymi pokarmami przypominającymi ucztę paschalną (malowane jajka, chleb, sól, chrzan, wędlina) i figurka wielkanocnego baranka.

Zapalając świecę, ojciec rodziny lub prowadzący podnosi ją mówiąc:

Prowadzący: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja

Wszyscy: Prawdziwie powstał, jak powiedział. Alleluja

Prowadzący: Pan zmartwychwstał i jest z nami. Z Nim żadna ciemność nas nie ogarnie. W Nim mamy życie Niech wielkanocna radość całego  Kościoła będzie  też radością naszej rodziny.

 

CZYTANIE EWANGELII  Teraz ktoś z domowników odczytuje fragment Ewangelii .

Lektor: Z Ewangelii według świętego Mateusza:

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. Jezus ukazuje się niewiastom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Lektor: Oto słowo Pańskie.

Wszyscy: Chwała Tobie, Chryste.

 

MODLITWY  Wszyscy stoją, a prowadzący mówi:

Prowadzący: Módlmy się teraz za wszystkich naszych krewnych i przyjaciół, żyjących i zmarłych, za cały Kościół i świat. Wołajmy do Boga: Wysłuchaj nas, Panie

  • Módlmy się za Kościół, papieża Franciszka, biskupa Tadeusza, naszego księdza i cały lud Boży, abyśmy byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w świecie. Ciebie prosimy…
  • Módlmy się za wszystkich dotkniętych obecną epidemią na świecie i w Polsce: o pokój wieczny dla zmarłych, zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli.
  • Módlmy się za ludzi starszych i osamotnionych, aby dzięki dobroci sąsiadów i bliskich mogli zaznać radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
  • Módlmy się za wszystkich naszych rodaków w Polsce i na całym świecie, aby święta spędzali we wzajemnej zgodzie i trzeźwości.
  • Módlmy się za zmarłych, aby znaleźli wieczną radość w chwale zmartwychwstania.
  • Módlmy się za nas, abyśmy zasiadali do wspólnego stołu wdzięczni za wszystkie dary, jakie otrzymujemy od Boga i kochających nas łudzi. Niech Bóg napełni as ufnością w swą Opatrzność, pragnieniem nawrócenia i wiarą w życie wieczne.

 

Prowadzący: Módlmy się wspólnie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

Wszyscy: Ojcze nasz…

 

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA PRZED POSIŁKIEM

Prowadzący mówi: Boże, w dniu dzisiejszym pokonana została śmierć i otworzone zostały bramy wieczności przez Twojego Jednorodzonego Syna. Spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli kiedyś do uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Prosimy Cię, Zmartwychwstały Panie, pobłogosław te pokarmy wielkanocne, daj nam tu zebranym razem przy stole z wiarą przeżywać Twoją obecność podczas naszego świątecznego posiłku w dzień Twego zwycięstwa. Prosimy Cię, abyśmy mogli radować się z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu teraz i w wieczności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

ŻYCZENIA

Teraz prowadzący składa życzenia tymi lub podobnymi słowami:

Prowadzący: Z   radością   gromadzimy   się   w   naszej   wspólnocie   rodzinnej,   która   jest Kościołem domowym, aby uroczyście świętować dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa. Życzę nam tu obecnym, aby pokój  i radość zawsze były w naszych sercach; abyśmy wszyscy byli świadkami  Zmartwychwstałego  Chrystusa  w  dzisiejszym świecie, gdziekolwiek będziemy, oznajmiali że „Pan rzeczywiście zmartwychwstał”. Rozpoczyna się dzielenie jajkiem i składanie sobie życzeń.

 

MODLITWA PO POSIŁKU Po posiłku prowadzący mówi:

Prowadzący: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Prowadzący: Dziękujemy Ci, Panie Boże, za posiłek, który spożyliśmy, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa okazywane ludziom, za radość dnia dzisiejszego oraz za miłość, która nas zgromadziła w Twoje Imię. Chwalimy Cię, Boże, przez zmartwychwstałego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Wszyscy: Amen. Alleluja.

 

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze